Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Wegenis- en rioleringswerken in de Limbastraat te Gent

Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Limbastraat op het grondgebied van de stad Gent

Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
22-12-2017
Deadline
30-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Rombaut
E-mail
patrick.rombaut@farys.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: C1 of E1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!