Rectificatie

uitbreiding en verbouwing van basisschool

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Katholiek Onderwijs Landen vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Molenbergstraat 25
Plaats
Landen
Postcode
3400
NUTS-code
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Guido IEVEN
Telefoon
+32 11693900
E-mail
architecten@groeppsk.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kolanden.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292647

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

uitbreiding en verbouwing van basisschool

Referentienummer: KOL vzw-16.05.2 VBS Sint-Gertrudis Grootveld-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214200 - Schoolgebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

algemene aanneming : ruwbouw, afwerkingen en technieken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536670

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
09-01-2018
Te lezen:
16-01-2018

Overige nadere inlichtingen

-