Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Aankondiging van een opdracht

Heusden-Zolder Aanleg en ontsluiting van Carpoolparking N729 Terlaemenlaan x Snelwegstraat

Heusden-Zolder: Aanleg en ontsluiting van Carpoolparking
N729: Terlaemenlaan x Snelwegstraat

Publicatiedatum
14-10-2015
Deadline
20-11-2015 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
77211400 - Vellen van bomen
45233229 - Onderhoud van bermen
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45112500 - Grondverzet
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Verleysen Mieke Tine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C