OCMW Haaltert
Aankondiging van een opdracht

OCMW Haaltert - Bouwen van 8 doorgangswoningen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Haaltert
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Donkerstraat 30
Plaats
Haaltert
Postcode
9450
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gina Verbestel
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.haaltert.be/ocmw

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Eugeen Liebaut, architecten bvba
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stationsstraat 25a
Plaats
Haaltert
Postcode
9450
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eugeen Liebaut
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://eugeenliebaut.be/
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   http://eugeenliebaut.be/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
OCMW Haaltert
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Donkerstraat 30
Plaats
Haaltert
Postcode
9450
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gina Verbestel (ocmw-voorzitter)
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.haaltert.be/ocmw
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   ocmw

I.5) Hoofdactiviteit

Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OCMW Haaltert - Bouwen van 8 doorgangswoningen

Referentienummer:   SOLVA-OCMW Haaltert Doorgangswoningen-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Bouwen van 8 doorgangswoningen omvattende 8 loten, te weten: onderbouw, bovenbouw, dakwerken, gevelsluiting, binnenafwerking, technieken (fluida en elektro), schilderwerken en omgevingswerken

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE231 - Arr. Aalst

Voornaamste plaats van uitvoering:   9450 Haaltert, Donkerstraat 30, naast het huidig ocmw-gebouw

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

bouwen van 8 doorgangswoningen omvattende 8 loten, te weten: onderbouw, bovenbouw, dakwerken, gevelsluiting, binnenafwerking, technieken (fluida en elektro), schilderwerken en omgevingswerken

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   450

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

cfr. art. 64 van de wet op overheidsopdrachten van 17/06/2016 worden door de aanbestedende overheid de opdrachtdocumenten elektronisch en kosteloos ter beschikking gesteld. Deze documenten worden digitaal overgemaakt mits aanvraag per mail: [email protected]

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   25-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   25-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   OCMW Haaltert, Donkerstraat 30 te 9450 Haaltert, raadszaal 1e verdieping

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

cfr. art. 64 van de wet op overheidsopdrachten van 17/06/2016 worden door de aanbestedende overheid de opdrachtdocumenten elektronisch en kosteloos ter beschikking gesteld. Deze documenten worden digitaal overgemaakt mits aanvraag per mail: [email protected]
De opdrachtdocumenten liggen ook ter inzage op het hierna vermelde adres, na telefonisch afspraak, op maandag tot vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en van13:30 uur tot 17:00 uur.
Adres :
naam: Eugeen Liebaut, architecten bvba
adres: Stationsstraat 25a, 9450 Haaltert
telefoon: 053/787906
e-mail: [email protected]
Inlichtingen
naam: Eugeen Liebaut, architecten bvba
adres: Stationsstraat 25a, 9450 Haaltert
telefoon: 053/787906
e-mail: [email protected]
De aanbestedende overheid vestigt er de bijzondere aandacht op dat offertes niet met elektronische middelen kunnen worden ingediend. Indien toch offertes elektronisch worden ingediend zullen deze als niet-bestaande beschouwd worden.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-08-2017