IWVA
Rectificatie

Alveringem: Riolerings- en wegeniswerken in de Kallebeekweg rn Sint-Brigidaplein

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
IWVA
Nationaal identificatienummer
0405.647.664_528808
Postadres
Doornpannestraat 1
Plaats
Koksijde
Postcode
8670
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Koen Devriendt
Telefoon
+32 58533833
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://[email protected]

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378049

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Alveringem: Riolerings- en wegeniswerken in de Kallebeekweg rn Sint-Brigidaplein

Referentienummer: Sweco Belgium nv-22090009-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht behelst vooral:Opbraak van bestaande wegenis – De aanleg van een riolering – Bouwen van een pompstation – Aanleg van nieuwe wegenis – Groenaanleg + onderhoud

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519868

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

aanbetstedingsdocumenten 22.275H dd. 10/06/2020 vervallen en wordenvervangen door de aanbestedingsdocumenten 22090009