Rectificatie

Slopen van 2 gebouwen, A. Grote Baan 112 (oud gemeentehuis) en B. Hoogstraat 1a (oud politiecommisariaat + garage) te 3530 Houthalen-Helchteren en deels aanleg bijkomende parkeergelegenheid

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Houthalen-Helchteren
Nationaal identificatienummer
GEM
Postadres
Pastorijstraat 30
Plaats
Houthalen-Helchteren
Postcode
3530
NUTS-code
BE222 - Arr. Maaseik
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Monika Münch
Telefoon
+32 11492043
E-mail
info@houthalen-helchteren.be
Fax
+32 11492001

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.houthalen-helchteren.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Slopen van 2 gebouwen, A. Grote Baan 112 (oud gemeentehuis) en B. Hoogstraat 1a (oud politiecommisariaat + garage) te 3530 Houthalen-Helchteren en deels aanleg bijkomende parkeergelegenheid

Referentienummer: 2017/1951

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500802

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
pag 37
In plaats van:
legende
Te lezen:
De legende is niet correct. Alle wanden van de bouwput dienen in helling aangelegd te worden conform standaardbestek 250

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
16-02-2018 00:00
Te lezen:
22-02-2018 10:30

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
16-02-2018 00:00
Te lezen:
22-02-2018 10:30

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 22 februari 2018, 10.30.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!