Infrabel - Directie Build
Rectificatie

TR 008515:Nieuwe ontvangstbundel Schaarbeek (Haven van Brussel)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Nationaal identificatienummer
0869.763.267_246
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377566

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

TR 008515:Nieuwe ontvangstbundel Schaarbeek (Haven van Brussel)

Referentienummer: I-Build-TR 008515: Nouveau faisceau de réception Schaerbeek (port de-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Nieuwe ontvangstbundel Schaarbeek (Haven van Brussel)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519384

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 111-270382

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
10-07-2020 11:00
Te lezen:
17-07-2020 11:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
10-07-2020 11:00
Te lezen:
17-07-2020 11:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
- Voor de erkenning: Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: C - Voor het kwaliteitscertificaat : Certificaat van "Quality Management System" volgens de normen EN ISO 9001 geldig op datum van indienen van de offerte.
Te lezen:
- Voor de erkenning: Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: G. - Voor het kwaliteitscertificaat : Certificaat van "Quality Management System" volgens de normen EN ISO 9001 geldig op datum van indienen van de offerte.

Overige nadere inlichtingen

Verbeterbericht 1