Scholengroep22, Panta Rhei
Rectificatie

407S_P4: uitbreiding van een school: perceel 4: dakwerken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Scholengroep22, Panta Rhei
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Schoonmeersstraat 26
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevr. Anne De Belder
Telefoon
+32 92727777
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.pantarhei.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279367

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

407S_P4: uitbreiding van een school: perceel 4: dakwerken

Referentienummer: THV Leyman - Mahieu Architecten-407S_P4-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214210 - Bouwen van basisschool

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

uitbreiding van een school: perceel 4: dakwerken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523527

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In de nieuwe documenten is een zetfout rechtgezet in de voorpagina. De vermelding van klasse en categorie is rechtgezet zoals verder beschreven staat in art. 67.