Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Rectificatie

Uitvoeren spoorwerken, wegenis, bovenleidingen en bekabelingen stationsomgeving Oostende

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Simon Lietaert
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.delijn.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281055

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitvoeren spoorwerken, wegenis, bovenleidingen en bekabelingen stationsomgeving Oostende

Referentienummer: De Lijn-PG0579-90524A-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45234121 - Werkzaamheden voor trambaan

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het uitvoeren van spoorwerken en aanliggende verhardingen en wegenis, deel bovenleidingen en bekabelingen in het kader van het project stationsomgeving Oostende.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524666

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 144-297748

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Spoor: (onder)categorie H1 - klasse 8
Te lezen:
Spoorwerken: (onder)categorie H - klasse 8

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Bovenleiding: (onder)categorie H2 - klasse 5
Te lezen:
Kabels: (onder)categorie C6 - klasse 4

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Kabels: (onder)categorie C6 - klasse 4
Te lezen:
Wegenis en riolering: (onder)categorie C - klasse 6

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Wegenis en riolering: (onder)categorie C - klasse 6

Overige nadere inlichtingen

Het terechtwijzend bericht van 3 augustus 2017 wordt opgeladen onder de naam PG0579 90254A TWB 20170803