Stad Oostende
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Het ontwerp, de realisatie, de financiering, het onderhoud en de uitbating/overdracht van een ondergrondse parking

De onderhavige concessie betreft het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating/overdracht van een ondergrondse parking in Oostende.
De concessiehouder moet een ondergrondse parking ontwerpen en de bouw van die parking financieren. De parking vervolgens te realiseren, te onderhouden en ze vervolgens gedurende een termijn uit te baten. Daarnaast kunnen er na de realisatie, voor autostandplaatsen en/of boxen in de parking, rechten worden verleend aan particulieren in de vorm van een recht van erfpacht.
Voor het deel rotatieparking, maakt de stad Oostende de bouw van de parking mogelijk via de erfpachtrechten die ze op de grond heeft, en vraagt in ruil hiervoor aan de private partner een jaarlijkse vaste en mobiele vergoeding voor de duur van exploitatie die de private partner nodig acht.
Voor het deel autostandplaatsen en/of boxen bestemd voor particulier gebruik, zullen er, rechten van erfpacht worden gevestigd aan particulieren.
De concessie houdt in :
- stedenbouwkundig en architecturaal ontwerp van de ondergrondse casco-constructie tot parking en de aanpalende straten te laten aansluiten als in- en uitritten overeenkomstig de reeds goedgekeurde plannen;
- het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunning en eventuele milieuvergunning;
- het opmaken van het uitvoeringsdossier van het werk, bevattende alle architecturale plannen, uitvoering van de werkzaamheden tot aan de voltooiing en de financiering van het project en het geheel der werken.
De financiering houdt o.a. in :
- netto kost voor de bouw;
- deelkost heraanlegwerken in- en uitritten;
- honoraria;
- de BTW;
- alle supplementaire kosten (plaatsbeschrijvingen, aankoppelingen, verzekeringen, …)
- het beheer van het project of zijn volledige voltooiing;
- exploitatie van de parking tot het einde van de concessie;
- ….
Alle geselecteerde kandidaten zullen na de selectiebeslissing het bestek ontvangen.
Indien blijkt, uit de ontvangen vragen, dat een verdere toelichting van het bestek aangewezen is, zal er in de kantoren van de aanbestedende overheid een infovergadering worden georganiseerd.
Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de gunningsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten,... Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.

Publicatiedatum
02-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45223310 - Bouwen van ondergrondse parkeerplaats
63712400 - Exploitatie van parkeerterreinen
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Oostende
Postadres
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Anja Gregorius

Overige nadere inlichtingen

Het originele e-tendering dossier blijft in gebruik : https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Oostende-PPP03T-2869/017/2015-07-15/310.W.201/1-F10&userType=SUPPLIER&language=en