Aankondiging van een opdracht

C.C. Scharpoord: Verwijderen van asbest

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeentebestuur Knokke-Heist
Nationaal identificatienummer
BE 0207.691.252
Postadres
A. Verweeplein 1
Plaats
Knokke-Heist
Postcode
8300
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Barbara Hots
Telefoon
+32 50630247
E-mail
barbara.hots@knokke-heist.be
Fax
+32 50630249

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   www.knokke-heist.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/950/7M/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

C.C. Scharpoord: Verwijderen van asbest

Referentienummer:   2017/950/T.U.D./AH

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45262660 - Verwijderen van asbest

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE251 - Arr. Brugge

Voornaamste plaats van uitvoering:   CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1 (voorheen Meerlaan 32) te 8300 Knokke-Heist

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

C.C. Scharpoord: Verwijderen van asbest

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
* Op basis van artikel 69 van de wet van 17 juni 2016 en latere aanpassingen kan de inschrijver uitgesloten worden van deelname aan de plaatsingsprocedure wanneer hij zich bevindt in één van volgende toestanden:
1. door de aanbestedende overheid wordt aangetoond dat de art. 7 genoemde toepasselijke verplichtingen op vlak van milieu-, sociaal en arbeidsrecht zijn geschonden
2. Wanneer hij in staat van faillissement of vereffening verkeert of aangifte heeft gedaan
3. Wanneer hij bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan.
4. Wanneer hij handelingen heeft gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken heeft gemaakt die gericht zijn om vervalsing van mededingen volgens art. 5 lid 2
5. Wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 niet effectief kan verholpen worden met andere minder ingrijpende maatregelen
6. Wanneer zich wegens eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van mededinging als bedoeld in art. 52 heeft voorgedaan en niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;
7. Wanneer hij blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering
8. Wanneer hij zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen
9. Wanneer hij heeft getracht om de besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid
Op basis van artikel 61 van het K.B. van 18 april 2017 en latere aanpassingen wordt de inschrijver uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure (in elk stadium van de procedure) wanneer hij zich bevindt in een van volgende toestanden:
1. Veroordeeld zijn voor deelname aan een criminele organisatie volgens art. 324bis van het Strafwetboek
2. Veroordeeld zijn voor omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek
3. Veroordeeld zijn voor fraude
4. Veroordeeld zijn voor terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek
5. Veroordeeld zijn voor het witwassen van geld
6. Veroordeeld zijn voor kinderarbeid of andere vormen van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek
7. Veroordeeld zijn voor tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven in de zijn van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 of in de zin van de wet van 30 april 1999
Op basis van artikel 62 (RSZ verplichtingen) en 63 (fiscale schulden) van het KB van 18 april 2017 en latere wijzigingen wordt de inschrijver uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure (in elk stadium van de procedure)
Indien het een opdracht betreft van werken in onroerende staat worden bijkomende attesten door het bestuur opgevraagd:
• Attest 403 – inhoudingsplicht belastingen en invordering
• Attest 30 bis – inhoudingsplicht sociale zekerheid
Voor buitenlandse inschrijvers worden de gevraagde attesten bewezen door een document van een bevoegde instantie of een verklaring op eed, of in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring door de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De onderneming of werkgevers moeten door de overheid erkend zijn voor het uitvoeren van sloop- of verwijderingswerkzaamheden waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen (KB van 28 maart 2007)
Een geldig attest waaruit blijkt dat de inschrijver door de overheid is erkend op het ogenblik van de inschrijving en minimaal nog geldig voor 1 jaar na inschrijving.
Een geldige kopie van het gecertificeerde kwaliteistborgingssysteem dat wordt toegepast in overeenstemming met de eisen van het KB van 16 maart 2006.
De technische en organisatorische onderlegdheid om aan het KB van 16 maart 2006 te voldoen moet worden aangetoond.
De werkzaamheden mogen enkel worden uitgevoerd door personen die de gepaste opleiding en jaarlijkse bijscholing genoten hebben.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken), Klasse 1

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   09-01-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   09-05-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   09-01-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   Technisch uitvoerende dienst, vergaderzaal 1ste verdiep, 't Walletje 50 te 8300 Knokke-Heist

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:
05/12/2017 om 09.00
Informatiesessie:
05/12/2017 om 09.00
CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1 te 8300 Knokke-Heist

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!