Gemeente Kruibeke
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Verwerking afvalgrond 2016 - 2019 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

verwerken van afvalgrond komende van uitgravingen op openbaar terrein.

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
23-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45112500 - Grondverzet
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Kruibeke
Postadres
O.L.Vrouwplein 18-21, 9150 Kruibeke, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Vanessa Joris

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

zie bestek
Vereiste erkenning: G (Grondwerken) , Klasse 1