Rectificatie

N76 Genk: Ontsluiting industrie Zwartberg - KRC

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 11742448

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289599

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289599

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N76 Genk: Ontsluiting industrie Zwartberg - KRC

Referentienummer: AWV L-1M3D8G/17/01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Verkeersveiligheidsmaatregelen rondom N76 + oplossen van bereikbaarheid KRC te Genk:
• Aanpassen van het kruispunt N76 + Marcel Habetslaan >inbreng van hollandscomplex + bouwen 4 fietstunnels
• Aanpassen van het kruispunt N76 + Lucien Londotstraat >kleine infrastructurele werken
• Aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen N76 + Opglabbekerzavel >totaal aanleg
• Onderhoudswerken aan de gewezen spoorwegbrug N76 >instandhoudingswerken en upgrading.
• Beschermende maatregelen ten overstaan van fauna in de zone van het Kolenspoor ten overstaan van de nieuwe infrastructuur.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533580

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 214-444227

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Voor het indienen van uw offerte, moet u rekening houden met de nieuw aangeleverde documenten. Voor het aanleveren van de meestaat, moet u gebruik maken van Terechtwijzend bericht 1M3D8G-17-01.xls