Rectificatie

N76 Genk: Ontsluiting industrie Zwartberg - KRC

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 11742448

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289599

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289599

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N76 Genk: Ontsluiting industrie Zwartberg - KRC

Referentienummer: AWV L-1M3D8G/17/01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Verkeersveiligheidsmaatregelen rondom N76 + oplossen van bereikbaarheid KRC te Genk:
• Aanpassen van het kruispunt N76 + Marcel Habetslaan >inbreng van hollandscomplex + bouwen 4 fietstunnels
• Aanpassen van het kruispunt N76 + Lucien Londotstraat >kleine infrastructurele werken
• Aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen N76 + Opglabbekerzavel >totaal aanleg
• Onderhoudswerken aan de gewezen spoorwegbrug N76 >instandhoudingswerken en upgrading.
• Beschermende maatregelen ten overstaan van fauna in de zone van het Kolenspoor ten overstaan van de nieuwe infrastructuur.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533580

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 214-444227

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Voor het indienen van uw offerte, moet u rekening houden met de nieuw aangeleverde documenten. Voor het aanleveren van de meestaat, moet u gebruik maken van Terechtwijzend bericht 1M3D8G-17-01.xls

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!