Aankondiging van een opdracht

Raamcontract buitengewoon onderhoud voet- en / of fietspaden op verschillende locaties in de gemeente Herent in 2018

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Herent
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Spoorwegstraat 6
Plaats
Herent
Postcode
3020
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer College van burgemeester en schepenen
Telefoon
+32 16853020
E-mail
dora.beullens@herent.be
Fax
+32 16853160

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.herent.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Afdeling infrastructuur
Nationaal identificatienummer
Afd. infrastr.
Postadres
Spoorwegstraat 6
Plaats
Herent
Postcode
3020
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jos Nys
Telefoon
+32 16853020
E-mail
jos.nys@herent.be
Fax
+32 16853160
Hoofdadres
http://www.herent.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/823/0O/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamcontract buitengewoon onderhoud voet- en / of fietspaden op verschillende locaties in de gemeente Herent in 2018

Referentienummer:   823 - Buitengew. ond. voet- en fietspaden

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45233120 - Wegenbouwwerken

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45233140 - Wegwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Herent - diverse locaties, 3020 Herent

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht betreft een raamcontract voor buitengewoon onderhoud van fiets- en voetpaden op verschillende locaties in de gemeente Herent in 2018.
Toelichting:
De verschillende deelopdrachten voor de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerk aan voet- en / of fietspaden lopen vanaf de aanvang van het raamcontract tot het einde van het jaar waarin de opdracht is gegund.
De opdracht omvat vooral:
- Het aanleggen, vernieuwen of herstellen van voet- en fietspaden (of een deel ervan).
- Allerhande opbraakwerk, algemeen droog grondverzet en allerlei funderingswerk.
- Aanleg of heraanleg van watergreppels, kantstroken, allerlei verhardingen met herbruik of nieuwe materialen.
Het betreft een opdracht van “werken”. Rekening houdend met het onvoorzienbaar karakter van de concrete behoeften ter zake wordt de opdracht gesplitst in deelopdrachten.
Per deelopdracht ontvangt de aannemer een bestelbrief met een beschrijving van de concreet uit te voeren werkzaamheden en waarbij de opdracht wordt gegeven om deze aan te vatten binnen een termijn van 60 kalenderdagen. De inschrijver verbindt er zich toe deze deelopdrachten uit te voeren tegen een prijs te berekenen aan de hand van de in zijn inschrijving opgegeven eenheidsprijzen, herzienbaar overeenkomstig de in dit bestek opgenomen herzieningsclausule.
De aanbesteder heeft nochtans het recht om het bedrag van de totaal uit te voeren werkzaamheden te vermeerderen of te verminderen binnen de wettelijke reglementaire en contractuele perken. Dit betekent dat niet alle in de meetstaat vermelde hoeveelheden noodzakelijkerwijze zullen worden uitgevoerd. De hoeveelheid van de uit te voeren werkzaamheden zal afhankelijk zijn van de concrete behoeften en van de budgettaire mogelijkheden van de aanbesteder voor de betrokken jaren. De aanbesteder heeft dus het recht de vermelde hoeveelheden te wijzigen en in de loop van elk dienstjaar te beslissen welke werkzaamheden al of niet zullen worden uitgevoerd.
Tot slot wordt nadrukkelijk bepaald dat de in de meetstaat vooropgestelde hoeveelheden betrekking hebben op door de aanbesteder geraamde uit te voeren werkzaamheden binnen een globaal tijdsbestek van één jaar.
De aannemer kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Belgische inschrijvers hoeven geen rsz-attest bij hun offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen (toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017).
Buitenlandse inschrijvers moeten wel een attest bij hun offerte voegen dat aantoont dat zij in orde zijn met het betalen van de bijdragen voor de sociale zekerheid.
* Belgische inschrijvers hoeven geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun fiscale verplichtingen (toepassing artikel 63 §2 van het KB van 18 april 2017). De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
Buitenlandse inschrijvers moeten wel een attest bij hun offerte voegen dat aantoont dat zij voldaan hebben aan hun fiscale verplichtingen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   08-01-2018

Plaatselijke tijd:   15:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   08-05-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   08-01-2018

Plaatselijke tijd:   15:00

Plaats:   Gemeente Herent De Kouter - Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   ja

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-11-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!