Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Rectificatie

CBO nr.11

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Nationaal identificatienummer
0236506487
Postadres
Havenlaan 88, bus 94
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bart Velleman
Telefoon
+32 25054458
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vmsw.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293653

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

CBO nr.11

Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-CBO nr.11 - Fase1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De oproep Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) is een mededingingsprocedure met onderhandeling op basis van art. 38, §1, 1°, c) van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. De Europese bekendmakingsregels worden nageleefd.
Via de CBO-procedure worden ondernemers aangesteld die zorgen voor het ontwerp en de bouw van sociale woningen op gronden die ze aan een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) zullen verkopen.
Elk afgesloten contract behandelt de bouw van maximum 50 sociale woningen, inclusief het ontwerp en de verkoop van de grond aan een SHM. De gronden liggen in het Vlaams Gewest.
Voor deze procedure is een budget van 100 miljoen euro voor huurwoningen en 30 miljoen euro voor koopwoningen beschikbaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537290

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 241-499511

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De bestekdocumenten vindt u ook terug op https://www.vmsw.be/Home/ik-ben-professioneel