Rectificatie

Mechelen - provinciale technische scholen - blok B - herinrichting laboklassen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Elisabethlei 22
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
ingrid.fruytier@provincieantwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.provincieantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288729

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Mechelen - provinciale technische scholen - blok B - herinrichting laboklassen.

Referentienummer: Prov Ant DIN-OPDR-2017-0041-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat het slopen van de bestaande inrichting en afwerkingen, en het herinrichten van de laboklassen op de tweede verdieping van gebouw B en het omvormen van de bestaande kleedruimte op het gelijkvloers tot lockerruimte, refter en economaat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532173

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende plannen toegevoegd voor: Art. 59.11 – zitbanken Art. 59.12 – leerlingenlockers Art. 59.13 – kledinglockers

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!