Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Aankondiging van een opdracht

BMB/DGE-DBO/2015.0861: ONDERHOUD EN VERFRAAIING VAN DE BERMEN, TROTTOIRS EN GROENE RUIMTEN LANGSHEEN DE WEGEN DIE DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST WORDEN BEHEERD – ZONE 1

VOORWERP : onderhoud en verfraaiing van bermen, voetpaden en groene ruimten gelegen langsheen de wegen beheerd door het brussels hoofdstedelijk gewest - zone 1
De lijst van de wegen van zone 1 is beschikbaar in de bijlage.
Deze aanneming omvat voornamelijk:
- De maatregelen nodig voor de organisatie van het verkeer tijdens de werken.
- Het aanbrengen van de signalisatie.
- Het aanbrengen van teelaarde, het bezaaien van bermen.
- Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclageinstallatie, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995.
- Verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van posten met "te verantwoorden sommen".
- Landschapswerken en bijhorende leveringen
- Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen nodig voor de goede uitvoering van de werken.
- Het herstellen van de dolomietpaden.
- Onkruidbestrijding op de verharde oppervlakken.
- Het snoeien van struiken en rozelaars.
- Het leveren en aanbrengen van meststoffen en fytosanitaire producten.
- Het leveren en planten van struiken en hagen.
- Het onderhouden en snoeien van de hagen.
- Het onderhouden van de tramsites (opruimen van bladeren, onkruidbestrijding, maaien) .
- Het onderhouden van de banken en vuilnisbakken.
- Het gieten van bomen, struiken en vaste planten.
- Het opruimen van bladeren en afval.
- De prestaties in regie.
- Het herstellen van de schade aan aanplantingen ten gevolge van ongevallen of vandalisme
- Het maaien van grasperken, hakken en spitten.
- Alle prestaties nodig om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tijdens de waarborgperiode.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
16-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
45112710 - Landschappelijk ontwerp voor groenzones
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen
Ter attentie van
ir Vincianne Lerate, Directeur f.f.

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Door de goedkeuring van de offerte verbindt de aanbestedende overheid zich ertoe, gedurende de geldigheidstermijn van de opdracht, eventuele verlengingen (in de hypothese van de tweede optie van punt e) hieronder) inbegrepen, bestellingen te plaatsen waarvan het totale bedrag, minstens 1.500.000 €, incl. BTW, bedraagt en niet hoger is dan 3.700.000 €, incl. BTW, herzieningen niet inbegrepen.

Waarde: Tussen 1239669.40 EURen 3057851.20 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art. 58 tot 60: Algemene bepalingen
1. De aanbestedende overheid zal zelf, via elektronische raadpleging van de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), de volgende inlichtingen of documenten verzamelen:
• Voor de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: de inlichtingen of documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
• Voor de Belgische inschrijvers:
- het attest van niet-faillissement,
- het attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen,
- het bewijs dat hij erkend is als aannemer van werken overeenkomstig wat hierna bepaald wordt onder de «artikelen 67 tot 69: kwalitatieve selectie».
2. De inschrijver dient de gevraagde inlichtingen en documenten voor te leggen, zelfs indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde aanbestedende overheid.
Art. 61 tot 66: Toegangsrecht
Impliciete verklaring op erewoord:
Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 5° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan België tewerkstelt en dat niet beoogd is door artikel 62, § 1 van het K.B. van 15 juli 2011 een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 62, § 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 6° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de niet-Belgische inschrijver een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de fiscale bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), vraagt zij de betrokken inschrijver om haar zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Indien de aanbestedende overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten.
In dit geval maakt de aanbestedende overheid een nieuwe rangschikking op met inachtneming van de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt en onderzoekt ze de persoonlijke toestand van de inschrijver die aldus de nieuwe eerst gerangschikte is, en gaat ze zo verder indien nodig.
Voor de offertes ingediend door combinaties zonder rechtspersoonlijkheid moet elke deelnemer individueel bewijzen dat hij niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011. De uitsluiting van één van de deelnemers maakt de offerte van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid nietig.

Vakbekwaamheid

De inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die bij de offerte worden gevoegd:
• hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie G3 en van de klasse 6.
• hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen alsook uit eventuele aanvullende bescheiden;
• hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3, §1, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, zoals gewijzigd (cf. artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 1991);
• Het bewijs dat hij over voldoende en gekwalificeerd personeel beschikt om in te gaan op de opdrachten in dichtbevolkte stedelijke omstandigheden. Zo is het volgende vereist:
- Minimaal 15 gekwalificeerde groenwerkers : ten minste ervaring als tuinier of een equivalent diploma
- Ten minste 1 ETW (EUROPEAN TREE WORKER)
- Minimaal 2 werfleiders (1 Bachelor + 1 Master in een relevant domein (beheer groene ruimten, landbouw, tuinbouw, landschapsarchitect)
- Minimaal 2 personen met een fytolicentie van niveau 1 .
Gelet op de omvang van het te onderhouden grondgebied worden de inschrijvers verzocht een gedetailleerde beschrijving te leveren van de organisatie en de menselijke middelen die ze ter beschikking stellen van het bestuur voor de uitvoering van deze opdracht; aantal teams + de functies, kwalificatie-elementen, attesten, ervaringen, enz.
Bovendien wordt de inschrijvers gevraagd hoe ze deze kwalificaties garanderen en hoe ze hun teams verbeteren.
De organisatie moet worden beschreven in hoeveelheid personeel die zal worden toegekend aan de in deze opdracht bestelde werken.
Gelet op de omvang van het te onderhouden grondgebied worden de inschrijvers verzocht het aantal teams e vermelden (verplicht voltallig aantal) die ze ter beschikking stellen van het bestuur voor de in de opdracht bepaalde werken (tijdens en naast de schoolvakanties) alsook het aantal teamleiders/
Elk team moet uit minimaal 4 arbeiders zijn samengesteld + 1 bestelwagen + het nodige materieel + signalisatie.
Het bestuur vindt dat ten minste 3 teams van minstens 4 personen op elk moment aan het werk moet zijn in het kader van deze opdracht en met de mogelijkheid van een 4de team op drukke momenten.
De organisatie moet ook worden beschreven m.b.t. opleiding en ervaring van het personeel.
• De referenties die de ervaring van de inschrijving aantonen inzake werken en prestaties van onderhoud van groene ruimtes in een drukke stedelijke omgeving, gedurende de laatste vijf jaren (2011-2014): minimaal 4 referenties van een bedrag (per referentie) van € 1.500.000 excl. btw en vergezeld van attesten van goede uitvoering.
• De referenties die kunnen aantonen dat de inschrijver ervaring heeft inzake werken en prestaties in een drukke stedelijke omgeving gedurende de jongste drie jaar (2011-2014): minimum 4 referenties met een bedrag van (per referentie) 1.500.000 € exclusief BTW en gestaafd door attesten van goede uitvoering.
• Het bewijs dat hij minimum beschikt over volgend materieel :
- 3 zitmaaiers met opvangbak (breedte min. 1,20 m),
- 1 tractor met gemonteerde beweegbare arm en bladzuiger en opslag (kar) (capaciteit min. 30 m³),
- 1 onkruidbrander met werkbreedte 1,50 m,
- 1 onkruidbrander met heet water met werkbreedte 1,50 m,
- 1 hoogtewerker, hoogte 20 m,
- 1 versnipperaar minimum diameter 20 cm,
- 1 botsabsorbeerder + attest 100 km/u,
- 1 balkmaaier (trambeddingen) met minimum lengte 1,10 m
- 1 tractor met cirkelmaaier en balenpers (voor maaien van ecologische zones) met aangepaste banden (maximaal gewicht op de grond van 350g/cm²)
De lijst met de mogelijks gebruikte toestellen voor de uitvoering van de werken moet vergezeld gaan van een korte beschrijving van deze laatste (foto, functionaliteiten, « lawaai »-certificaat, …).
Als de inschrijver niet over eigen materieel beschikt moet hij het bewijs leveren dat hij over het hierboven vermelde materieel kan beschikken vanaf het begin van de werken en gedurende de hele duur ervan.
durée.
De niet-Belgische inschrijvers dienen de documenten waaruit blijkt dat ze voldoen aan voornoemde kwalitatieve selectievoorwaarden bij hun offerte te voegen.
Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval, toont hij de aanbestedende overheid dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Op deze entiteiten is artikel 61 van het K.B. van 15 juli 2011 toepasselijk.
Een inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de wet van 15 juni 2006.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: G3