Aankondiging van een gegunde opdracht

TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer
0208.312.646_26961
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nele Beynaert
Telefoon
+32 476405813
E-mail
nele.breynaert@buildingsagency.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.buildingsagency.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295472

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika

Referentienummer:   VRO-2017/210705/236A-KaBr-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

TERVUREN Koninklijk Museum Midden Afrika Museale inrichting : schrijnwerk, verlichting- en elektriciteitswerk, soclagewerk, grafische diensten, levering en installatie van multimedia apparatuur, levering en installatie van maquettes

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Tervuren KMMA

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Museale inrichting : schrijnwerk, verlichting- en elektriciteitswerk, soclagewerk, grafische diensten, levering en installatie van multimedia apparatuur, levering en installatie van maquettes

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kostencriterium - Naam:   kwaliteit  / Weging:   50 punten

Kostencriterium - Naam:   prijs  / Weging:   50 punten

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   0

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen heeft beslist :
- bij toepassing van art. 35 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, bovengenoemde opdracht niet te gunnen en de gunningsprocedure stop te zetten.
- en een nieuwe plaatsingsprocedure te herbeginnen op een ander wijze, namelijk via een mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van artikel 38, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
- en voor deze nieuwe plaatsingsprocedure uitsluitend de inschrijver toelaat die aan de in artikel 67 tot 78 van de wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 bedoelde criteria voldoet en die aan de formele eisen van de plaatsingsprocedure voldeden zodat de Regie der Gebouwen geen aankondiging van een opdracht moet bekend maken voor de mededingingsprocedure met onderhandelingen en dit in toepassing van artikel 38, § 1 in fine van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State – Afdeling Bestuursrechtspraak
Postadres
Wetenschapsstraat 37
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State – Afdeling Bestuursrechtspraak
Postadres
Wetenschapsstraat 37
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen – Juridische Dienst
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 – bus 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.buildingsagency.be/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!