Afdeling Onbevaarbare Waterlopen
Aankondiging van een opdracht

Slibruiming van de Mandel te Ingelmunster

Slibruiming van de Mandel te Ingelmunster

Publicatiedatum
20-10-2015
Deadline
26-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45246000 - Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Onbevaarbare Waterlopen
Postadres
Koning Albert II-laan 20, bus 16, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Maarten Goegebeur

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Omdat de volgende documenten voor de aanbestedende overheid niet kosteloos toegankelijk zijn via elektronische middelen zoals bedoeld in artikel 60 § 1 moeten bovenop de impliciete verklaring op erewoord deze documenten bij de offerte worden gevoegd:
Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, niet ouder dan 3 maanden op de uiterste datum van indiening van de offertes

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: A (Baggerwerken) , Klasse 3
B (Waterbouwkundige werken) , Klasse 3
B1 (Waterlopen ruimen) , Klasse 3