AG VESPA
Rectificatie

opdracht voor renovatie en herbestemming van 19 centers in de spoorwegstructuur, Engelselei, Borgerhout

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AG VESPA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Generaal Lemanstraat 55 bus 4
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 2380327
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.agvespa.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280065

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

opdracht voor renovatie en herbestemming van 19 centers in de spoorwegstructuur, Engelselei, Borgerhout

Referentienummer: AG VESPA-1507 Centers Borgerh F1-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht voor de renovatie en herbestemming van 19 centers in spoorwegstructuur, Engelselei, Borgerhout. De werken omvatten de nodige stabiliteitswerken om de bovenliggende spoorweginfrastructuur te vrijwaren (uitgravingen, storten betonnen vloeren en wanden,...). Daarnaast worden werken aangevat voor de herbestemming van de ruimtes: aanbrengen waterdichte coating, implementatie technieken (elektriciteit, ventilatie en toegangscontrole), plaatsen buitenschrijnwerk en beperkte dakuitbouw, schrijnwerk interieur.
De totaliteit van de gevels wordt gereinigd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523985

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
10-08-2017
Te lezen:
31-08-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
10-08-2017
Te lezen:
31-08-2017

Overige nadere inlichtingen

-