cvba. SORELO
Aankondiging van een opdracht

Plaatsen van RF deuren

Plaatsten van RF deuren, gelegen Patrimonium Sorelo

Publicatiedatum
22-10-2015
Deadline
30-11-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45421131 - Plaatsen van deuren
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
cvba. SORELO
Postadres
De Koninckstraat 40 bt/24, 1080 Brussel, BE
Ter attentie van
M. ir. Pirottin Jean-Louis (Directeur-Gérant)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 416070.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijvers moeten de voorwaarden naleven betreffende het recht op toegang tot de opdracht overeenkomstig de artikelen 61 t/m 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011

Art. 61, § 1 en § 2, 1°, 2° of b3° : De inschrijvers voegen bij hun offerte een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid is uitgereikt.

Art. 62 : Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat zij in regel

zijn met de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen. Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat behoort tot een andere Lidstaat van de Europese Unie en niet hiervr wordt bedoeld, voegen bij hun offerte een attest dat uitgereikt is door de bevoegde overheid en waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vr de datum van ontvangst van de offertes.

Art. 63 : De inschrijvers voegen bij hun offerte een attest waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste ontvangstdatum van de offertes .

Vakbekwaamheid

Registratieattest : ondercategorie D5, klasse 3.