Aankondiging van een opdracht

Wegenis- en rioleringswerken in de Luikerstraat en het Heilig Hartplein

De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- Signalisatie van werken;
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen,…;
- Grondwerken;
- Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik door mengen met cement en/of kalk;
- Aanleg kantstroken en boordstenen in natuursteen;
- Aanleg verhardingen in asfalt, beton en natuursteen;
- Plaatsen van RWA en DWA – riolering;
- Renovatie bestaande riolering en huisaansluitingen;
- Aansluiten van straatkolken op de riolering;
- Verplaatsen standbeelden;
- Plaatsen straatmeubilair;
- Aansluiten van huizen op de nieuwe riolering (RWA en DWA);
- Groenaanleg en groenonderhoud gedurende de waarborgperiode;
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Sint-Truiden
Postadres
Stadskantoor - Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, BE
Contactpunt(en)
De heer Bart Clerinx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Bewijs van juridische situatie: verklaring op erewoord
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring.

Eventuele minimumeisen:

Idem

Vakbekwaamheid

categorie: C, klasse: 6

Eventuele minimumeisen:

Idem
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 6

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!