Stad Sint-Truiden
Aankondiging van een opdracht

Wegenis- en rioleringswerken in de Luikerstraat en het Heilig Hartplein

De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- Signalisatie van werken;
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen,…;
- Grondwerken;
- Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik door mengen met cement en/of kalk;
- Aanleg kantstroken en boordstenen in natuursteen;
- Aanleg verhardingen in asfalt, beton en natuursteen;
- Plaatsen van RWA en DWA – riolering;
- Renovatie bestaande riolering en huisaansluitingen;
- Aansluiten van straatkolken op de riolering;
- Verplaatsen standbeelden;
- Plaatsen straatmeubilair;
- Aansluiten van huizen op de nieuwe riolering (RWA en DWA);
- Groenaanleg en groenonderhoud gedurende de waarborgperiode;
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Sint-Truiden
Postadres
Stadskantoor - Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, BE
Contactpunt(en)
De heer Bart Clerinx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Bewijs van juridische situatie: verklaring op erewoord
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring.

Eventuele minimumeisen:

Idem

Vakbekwaamheid

categorie: C, klasse: 6

Eventuele minimumeisen:

Idem
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 6