Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Rectificatie

Zone 30 IV: Onderhoud, aanpassingen, wegname en nieuwbouw verkeersborden met veranderlijke informatie (zone 30) in schoolomgevingen langs gewestwegen in Vlaanderen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17002
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 092762829
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313803

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313803

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Zone 30 IV: Onderhoud, aanpassingen, wegname en nieuwbouw verkeersborden met veranderlijke informatie (zone 30) in schoolomgevingen langs gewestwegen in Vlaanderen

Referentienummer: EMG-VIV.125-F01_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft als voorwerp: het onderhouden van de bestaande verkeersborden met veranderlijke informatie (zone 30-borden), evenals het opbouwen van nieuwe installaties en het afbreken, verwijderen en afvoeren of vernieuwen van bestaande installaties langsheen de gewestwegen (en zijstraten) in beheer van het Vlaams Gewest.
Verder behoort het onderhoud en het beheer van de kalenderwebsite, de Centrale Master Controller-software (CMC-software) en de communicatie met het afstandsbewakingssysteem ook tot het voorwerp van de opdracht.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-519159

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Hierbij wordt een indicatief overzicht gepubliceerd van alle installaties die onder dit bestek vallen.