VIVAQUA
Rectificatie

Levering en plaatsing van de metalen bekleding van een industrieel gebouw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VIVAQUA
Nationaal identificatienummer
0202.962.701_22853
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 2/5188230
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vivaqua.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305337

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering en plaatsing van de metalen bekleding van een industrieel gebouw

Referentienummer: Vivaqua-CSC 2091-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262650 - Bekledingswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht voor aanneming van werken betreffende de levering en plaatsing van de metalen bekleding, de plaatsing van de warmdakplaten en van het metalen buitengebint op een industrieel gebouw te 1070 Anderlecht
De opdracht omvat de levering en de plaatsing:
- van de metalen bekleding, met inbegrip van de stukken voor de verbinding met het buitenschrijnwerk
- van de speciale stukken en waterdichte verbindingsstukken ter hoogte van de uitsparingen voor het metalen gebint
- van de metalen warmdakplaten
- van de galerij rondom van verzinkt staal
- van het strekmetaal
- van de buitentrap.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-511059

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoeging van aanvullende informatie bij de technische clauses van het bestek en de Nederlandstalig versie van de plannen