Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Onderhoudswerken op de Zuiderbegraafplaats te Gent

Het uitvoeren van onderhoudswerken op de Zuiderbegraafplaats op het grondgebied van de stad Gent

Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
22-12-2017
Deadline
05-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Rombaut
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: C