Aankondiging van een opdracht

BRUSSEL- FOD Federale Politie - Blok F : Inrichting van een kennel

Werken
Publicatie datum
20-04-2017
Deadline
30-05-2017 10:30
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel | 1060 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
44114250 - Betonplaten
45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen
45421000 - Bouwtimmerwerk
45431200 - Zetten van wandtegels
45432111 - Leggen van flexibele vloerbekleding
Korte inhoud
BRUSSEL- FOD Federale Politie - Blok F : Inrichting van een kennel
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: 1, Categorie: D
truck tower-crane sharing