stad Kortrijk
Aankondiging van een opdracht

De Warande: bouwen van overnachtingsaccommodatie - algemene aanneming

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
stad Kortrijk
Nationaal identificatienummer
BE 0207.494.678
Postadres
Grote Markt 54
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Saskia Bonte
Telefoon
+32 498909506
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.kortrijk.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
buro aRCHITEC - Dertien12
Nationaal identificatienummer
BE 0437.195.430
Postadres
Wijnbergstraat 63
Plaats
Wevelgem
Postcode
8560
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Koen Cappon
Telefoon
+32 56435280
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.architec.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1333/I4/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

De Warande: bouwen van overnachtingsaccommodatie - algemene aanneming

Referentienummer:   2017/1333

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45212410 - Bouwen van gebouwen met logiesaccommodatie

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45223220 - Ruwbouw

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE254 - Arr. Kortrijk

Voornaamste plaats van uitvoering:   Warande, Ring 30A te 8500 Kortrijk

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De vzw 'De Warande' is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Stad Kortrijk en is belast met volgende stedelijke opdrachten.
- het beheer van een openbaar speeldomein
- het ontwikkelen van expertise rond vrije tijd voor kinderen en jongeren
- het organiseren van speelpleinwerking
- de exploitatie van een low-budget verblijfsaccommodatie
- de ondersteuning van het lokaal verenigingsleven
Doelstelling van huidig project is een nieuw up-to-date gebouw voorzien, zodat verblijvende groepen opnieuw op een goede manier kunnen ontvangen worden.
Het gebouw bestaat uit 2 delen onder een ruimte luifel.
Het ene gebouw bevat de toekomstige overnachtingsruimtes, met bijhorend sanitair en polyvalente ruimtes.
Het tweede gebouw bevat de beheersfuncties met een onthaal, burelen en personeelsruimtes, sanitairen en de refters.
Deze opdracht is een algemene aanneming en omvat
- grondwerken, rioleringswerken, ruwbouwwerken, houtskeletbouw, houten buitenschrijnwerken, dakwerken, houten binnenschrijnwerken, binnenafwerking, buitenverharding,
- HVAC leidingen, kraanwerk, pompen en circulatoren, verwarmingselementen, luchtbehandelingsgroepen, extractoren, luchtkanalen, tussengeschakelde eenheden en eindeenheden, automatische regeling, elektrische uitrusting, warmtemeter, brandbeveilighing, schilderingen, thermische isolatie
- Sanitair toestellen, leidingen, kranen en kleppen, sanitair warmwatervoorziening, gasinstallatie, verwarming, brandbestrijdingsmiddellen, luchtgroepen en kanalen voor ventilatie.
- Verdeelborden, voedingskabels en verdeelleidingen, bedieningsapparatuur, kabelgangen, KNX gebouwbeheerssysteem, datanetwerkvoorzieningen, branddetectie en alarmsysteem, veiligheidsverlichting en andere verlilchtingstoestellen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   355

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vereiste opties (Niet gespecifieerd)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Bewijs van verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid

Eventuele minimumeisen:

1. idem

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Bewijs van nuttige beroepservaring van de aangestelde werfleider aan de hand van een CV
2. Bewijs van goede uitvoering, coördinatie en opvolging voor 3 verschillende werven met gelijkaardige complexiteit en omvang

Eventuele minimumeisen:

1. idem
2. idem
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   17-09-2018

Plaatselijke tijd:   09:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   15-01-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   17-09-2018

Plaatselijke tijd:   09:00

Plaats:   directie bedrijfsvoering, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Plaatsbezoek vereist:
Gezien de complexiteit van de werken en er ook werken in de omgeving moeten gebeuren is vereist dat de inschrijver een bezoek ter plaatse aflegt.
Er zijn 2 bezoekmomenten waarop dit kan, dit in aanwezigheid van de architect:
- vrijdag 24 augustus 2018 om 9u00
- donderdag 30 augustus 2018 om 9u00
De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld en ondertekend toe te voegen aan zijn offerte.
In elk geval wordt ervan uitgegaan dat de inschrijver kennis heeft genomen van de bestaande toestand.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk
Postadres
Burgemeester Nolfstraat 10a
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-07-2018