Rectificatie

Afbraak van diverse woningen - wijk terlocht Fase2

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Struikheidelaan 2
Plaats
Zwijndrecht
Postcode
2070
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 497624620
E-mail
tom@3d-architecten.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.huisvesting-zwijndrecht.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289641

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afbraak van diverse woningen - wijk terlocht Fase2

Referentienummer: ZHM-afbraak woningen Ter Locht - Fase 2-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Afbraak van diverse woningen - wijk terlocht - Fase 2

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532961

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
In het originele document 01_1401_F2_d1_2017_VMSW staat een verkeerde openingsdatum vermeld.

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!