Rectificatie

RI3A239 - Antwerpen, bouw vijzelgemaal Royerssluis en nieuw pompstation Mexicostraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
infrastructuur@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334265

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RI3A239 - Antwerpen, bouw vijzelgemaal Royerssluis en nieuw pompstation Mexicostraat

Referentienummer: AQFINFRA-RI3A239-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

RI3A239 - Antwerpen, bouw vijzelgemaal Royerssluis en nieuw pompstation MexicostraatHet gefaseerd bouwen van een vijzelgemaal en pompstation waarbij de huidige afwatering in stand dient gehouden te worden. De fasering bevat enkele strikte mijlpalen die van belang zijn voor andere openbare besturen en opdrachtgevers die gelijktijdig werken plannen, verbonden aan de vordering van de werken van onderhavige opdracht.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-04-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-505859

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 043-096815

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZND BERICHT NR.1: wijzigingen meetstaat, bestek en toevoeging plannen en document TWB1 met vragen en antwoorden.De aannemer dient achteraan in het inschrijvingsbiljet te vermelden dat hij rekening heeft gehouden met het terechtwijzend bericht nr. 1.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!