Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Rectificatie

Betonherstellingen Beveren- en Tijsmanstunnel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Steve Van Nuffel
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377832

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377832

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Betonherstellingen Beveren- en Tijsmanstunnel

Referentienummer: AWV A'pen-X10-TOV-11 1M3D8E-20-33-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262330 - Reparatie van betonwerk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat hoofdzakelijk:- De werken omvatten het verwijderen van loszittend en aangetast beton, zaagsneden- voorbereiden van de drager, en ontroesten van de wapening.- Het aanbrengen van herstelproducten (PCC-herstelmortel klasse R4) en een- wapeningsbeschermer.- Beschermen en afwerken.De opdracht omvat ook beperkt:- Plaatsen van zinken afvoergoten- Vervangen wapening- Signalisatie op de autosnelweg

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519392

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
De publicatietermijn wordt ingekort tot 30 kalenderdagen conform art. 36 §4 Wet inzake Overheidsopdrachten 17/6/2016. Het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan wordt op een later tijdstip mede gepubliceerd. Wijzigingsbericht nr. 2 d.d. 25/6/2020: --------------- Er werden wijzigingen/verduidelijkingen doorgevoerd. Deze werden opgenomen in document: 'X10-TOV-11_wijzigingsbericht nr.2 d.d. 25.6.2020.pdf'. De bijhorende plannen, de aangepaste meetstaat alsook het aangepast bestek werden toegevoegd.
Te lezen:
De publicatietermijn wordt ingekort tot 30 kalenderdagen conform art. 36 §4 Wet inzake Overheidsopdrachten 17/6/2016. Het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan wordt op een later tijdstip mede gepubliceerd. Wijzigingsbericht nr. 2 d.d. 25/6/2020: --------------- Er werden wijzigingen/verduidelijkingen doorgevoerd. Deze werden opgenomen in document: 'X10-TOV-11_wijzigingsbericht nr.2 d.d. 25.6.2020.pdf'. De bijhorende plannen, de aangepaste meetstaat alsook het aangepast bestek werden toegevoegd. Wijzigingsbericht nr. 3 d.d. 29/6/2020: -------------- De inschrijver is niet langer verplicht om een prijs- en kostenonderzoek bij zijn offerte in te dienen. Bijgevolg werd het bestek art. 78 KB Plaatsing aangepast. De zin: "Prijs- en kostenonderzoek voor alle posten dient bij inschrijving worden mee ingediend" werd verwijderd.

Overige nadere inlichtingen

Wijzigingsbericht nr. 3 d.d. 29/6/2020: ------------------------------------------- De inschrijver is niet langer verplicht om een prijs- en kostenonderzoek bij zijn offerte in te dienen. Bijgevolg werd het bestek art. 78 KB Plaatsing aangepast. De zin: "Prijs- en kostenonderzoek voor alle posten dient bij inschrijving worden mee ingediend" werd verwijderd.