AG VESPA
Aankondiging van een opdracht

Bodemsaneringswerken en slopen van gebouw op voormalig gasfabrieksterrein.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AG VESPA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Generaal Lemanstraat 55 bus 4
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Annemie Gommers
Telefoon
+32 32592139
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.agvespa.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282103

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282103

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Autonoom gemeentebedrijf

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Bouw, vastgoed en stadsprojecten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bodemsaneringswerken en slopen van gebouw op voormalig gasfabrieksterrein.

Referentienummer:   AG VESPA-SO/Nieuw Zurenborg/bodemsanering-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45100000 - Bouwrijp maken van terreinen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De uit te voeren werken betreffen:
bodemsaneringswerken en slopen van gebouw op voormalig gasfabrieksterrein
Adres: Uitbreidingsstraat 584 te 2600 Berchem
Zie bestek voor uitgebreide beschrijving

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Berchem

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De uit te voeren werken betreffen:
bodemsaneringswerken en slopen van gebouw op voormalig gasfabrieksterrein
Adres: Uitbreidingsstraat 584 te 2600 Berchem
Zie bestek voor uitgebreide beschrijving

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   150

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Een plaatsbezoek voorafgaand aan de inschrijving is verplicht. Dit plaatsbezoek vindt plaats op donderdag 17 augustus 2017 om 9u00 uur ter plaatse. Geïnteresseerden bevestigen hun deelname vooraf bij de projectleider Annemie Gommers via telefoon of via mail.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

 De inschrijver heeft minstens 5 jaar ervaring in het uitvoeren van bodemsaneringswerken. De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan met minimaal 3 en maximaal 5 referenties van gelijkaardige werken: bodemsaneringswerken waarbij ontgravingen inclusief stabiliteitsmaatregelen werden uitgevoerd met een minimaal budget van 750.000 EUR excl. BTW. De werken moeten gestart zijn in de afgelopen 5 jaar. Voor elke referentie geeft de inschrijver een omschrijving van de werken, geraamd/uitgevoerd budget, uitvoeringstermijn en opdrachtgever met naam en telefoonnummer of email van de contactpersoon. Minimaal 1 referentie betreft een gecombineerd werk van een sanering met ontgraving en sloop van gebouw(en) met een budget van minimaal 1.250.000 EUR excl. BTW. Er dient 1 referentie aangeleverd te worden met betrekking op de sanering van een voormalige gasfabriekssite met een budget van minimaal 500.000 EUR excl. BTW.
 De projectleider en werfleider hebben op het moment van inschrijven minstens 3 jaar ervaring met betrekking tot het uitvoeren van gelijkaardige bodemsaneringswerken. De referentielijst van project- en werfleider wordt bij de inschrijving gevoegd met vermelding van locatie, opdrachtgever (met telefoonnummer en contactpersoon), beschrijving, datum en bedrag van de uitgevoerde werken. Er dient een CV toegevoegd te worden van de project- en werfleider.
 De inschrijver dient te beschikken over een stabiliteitsingenieur en een preventieadviseur met minstens 3 jaar ervaring en met de vereiste ervaring in het opvolgen van dergelijke bodemsaneringswerken. Er dient een CV toegevoegd te worden van de stabiliteitsingenieur én de preventieadviseur met inbegrip van de relevantie referenties.
 De inschrijver dient te beschikken over een certificaat Achilles-zorgsysteem voor de werken vermeld in het bestek. Indien de inschrijver hierover niet beschikt, dient de inschrijver zelf in te staan voor de aanstelling van een certificatie-instelling om het bodemsaneringswerk te laten controleren, en dit voor aanvang van de bodemsaneringswerken.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: G

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie bestek voor contractuele bepalingen

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   12-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   12-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   AG VESPA Generaal Lemanstraat 55/4 2018 Antwerpen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van state
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van state
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvanstate.be

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-08-2017