Aankondiging van een opdracht

Leveren op afroep, vervangen van verouderde, herstellen en onderhouden van nieuwe verkeersregelaars bij verkeerslichteninstallaties

Leveringen
Publicatie datum
03-12-2015
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Stad Gent | 9000 Gent, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34923000 - Verkeersregulatieapparatuur
34970000 - Verkeersbewakingsuitrusting
35262000 - Verkeersregulatiesystemen voor wegkruisingen
45316210 - Installeren van verkeersbewakingsuitrusting
50232000 - Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten
Korte inhoud
Leveren en vervangen van verouderde verkeersregelaars op afroep, en onderhouden en herstellen van de nieuw geplaatste verkeersregelaars
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
- een totaal aan referentieprojecten jonger dan 5 jaar;
- een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar waarbij in totaal minimum 10 verkeersregelaars waarmee de inschrijver inschrijft geïnstalleerd zijn;
- de inschrijver dient een duidelijk bewijs te leveren door middel van de referentielijst en/of opleidingsattest van de fabrikant
- de inschrijver dient tevens aan te tonen via een oplijsting met beknopte motivering dat hij een minimum aantal personeelsleden zal inzetten om de taken van dit bestek te kunnen uitvoeren;
- certificatie attesten van de personeelsleden;
- document waaruit blijkt hoe de inschrijver zijn wachtpermanentie organiseert;
- er wordt ook een referentielijst toegevoegd van minstens 3 overheden (of 50 verkeersregelaars).
Minimum vereisten
- een totaal aan referentieprojecten jonger dan 5 jaar, waarbij minimaal 20 van de voorgestelde verkeersregelaars, ongeacht het type, via het OCIT protocol aangesloten werd aan een verkeerscentrale; van deze projecten, mogelijks in het buitenland, wordt het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering vermeld, alsook een attest van de opdrachtgever waaruit blijkt dat deze projecten volgens de regels der kunst en op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Met deze referenties al dan niet uitgevoerd door derden, wordt bewezen dat de voorgestelde verkeersregelaar weldegelijk het OCIT-protocol aan kan en kan communiceren met een verkeersregelaar.
- een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar waarbij in totaal minimum 10 verkeersregelaars waarmee de inschrijver inschrijft geïnstalleerd zijn met vermelding van het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels der kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht; de inschrijver moet minimum 3 verschillende referenties met betrekking tot plaatsen van verkeersregelaars voor verkeerslichteninstallaties bij een bestuur kunnen voorleggen.
- de inschrijver dient een duidelijk bewijs te leveren door middel van de referentielijst en/of opleidingsattest van de fabrikant dat hij technisch is staat is aan de verkeersregelaar waarmee hij inschrijft elektronische analyses en herprogrammeringen uit te voeren.
- de inschrijver dient tevens aan te tonen via een oplijsting met beknopte motivering dat hij een minimum aantal personeelsleden (ook van zijn eventuele onderaannemer(s)), zal inzetten om de taken van dit bestek te kunnen uitvoeren.
- certificatie attesten van de personeelsleden ( ook van zijn eventuele onderaannemer(s) die ingezet zullen worden voor de uitvoering van deze opdracht), uitgeven door een instelling gemachtigd om opleiding OCIT te mogen geven, welke getuigen van vakkundige kennis en opleiding van het communicatieprotocol OCIT 2.0 én een attest van een vakkundige opleiding van de fabrikant van de verkeersregelaar mbt tot installatie en onderhoud van de verkeersregelaar.
- document waaruit blijkt hoe de inschrijver zijn wachtpermanentie organiseert, met verduidelijking van zijn beurtrolsysteem, opgave wachtnummer en e-mailadres dispatching permanentie. In zijn permanentierol beschikt de inschrijver minimum over 3 techniekers, gecertificeerd voor het werken aan elektrische installaties. Om dit te bewijzen voegt de inschrijver bij zijn offerte het curriculum vitae van deze techniekers toe met vermelding van de opleiding, diploma’s en eventuele getuigschriften.
- er wordt ook een referentielijst toegevoegd van minstens 3 overheden ( of 50 verkeersregelaars) gestaafd met een ondertekend getuigschrift van de overheid waarvoor de inschrijver op het moment van zijn inschrijving de installaties in goede werking houdt via deze permanentie.
truck tower-crane sharing