Stad Sint-Truiden
Aankondiging van een opdracht

Aanleg nieuwe bestrating Begijnhofsite

De opdracht behelst vooral:
- Signalisatie van de werken
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, …
- Grondwerken in uitgraving en geschikt maken van het baanbed in uitgraving door menging met kalk in situ
- Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik door mengen met cement en/of kalk
- Wegherstellingswerken
- Aanleggen van rijbaanverhardingen in kasseien
- Uitvoeren van lijnvormige elementen in natuursteen
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- Realiseren/herstellen van huisaansluitingen
- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Sint-Truiden
Postadres
Stadskantoor - Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Marie Berthe Debusscher

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Elke inschrijver voegt bij zijn inschrijving een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst op naam van de inschrijver. Dit uittreksel is niet ouder dan 3 maanden.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde
gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
? het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid;
? de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
? de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden;
? de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
? de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:

Idem

Vakbekwaamheid

Betreffende de kwalitatieve selectie verwijzen we naar het restauratiepremiebesluit 14.12.2001:
Onderafdeling II. Aanstelling van uitvoerders.
A. Selectiecriteria
Art. 25. Onverminderd de bepalingen van artikel 3 § 3, gebeurt de selectie van de uitvoerder(s) voor de restauratiewerkzaamheden inzake hun algemene en restauratiespecifieke bekwaamheid en in het bijzonder van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden op basis van de volgende criteria:
1° kwalificaties:
a) studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten van de uitvoerders en of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden;
b) beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften;
2° de lijst van de restauratiewerkzaamheden, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering van de belangrijkste restauratiewerkzaamheden. Deze getuigschriften bevatten:
a) het bedrag van de restauratiewerkzaamheden;
b) het tijdstip (begin en oplevering) en de plaats van de uitvoering;
c) een duidelijke weergave of deze restauratiewerkzaamheden volgens de regels van de kunst en op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht;
d) de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de onderaannemer(s);
e) de in onderaanneming uitgevoerde restauratiewerkzaamheden;
f) het verslag van het verloop van de restauratiewerkzaamheden;
g) de processen-verbaal van de oplevering van de restauratiewerkzaamheden;
3° een verklaring waarin, behoudens de bepaling vermeld in artikel 30, § 2, de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de uitvoerder voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden en diensten;
Afdeling II. Bescherming van het vakmanschap
Art. 30. § 1. In de overeenkomst, af te sluiten tussen de premienemer en de uitvoerder van de
restauratiewerkzaamheden, moet uitdrukkelijk worden bepaald dat hij minstens 50 % van de
restauratiewerkzaamheden, bepaald op basis van de kostprijs, met eigen personeel zal uitvoeren. De premie kan
niet worden toegekend als aan deze bepaling niet is voldaan. Van dat percentage kan afgeweken worden naar
gelang van de aard van de restauratiewerkzaamheden of ten behoeve van de coördinatie van de
restauratiewerkzaamheden.
Deze afwijking wordt voorgesteld door de ontwerper en moet vooraf goedgekeurd worden door het agentschap.
§ 2. Onder gespecialiseerde restauratiewerkzaamheden worden begrepen:
1° orgels, beiaarden, torenuurwerken, luiklokken;
2° historische instrumenten;
3° beeldhouwwerken (hout en steen), grafstenen;
4° panelen, schilderijen, muurschilderingen;
5° muurbekledingen, textiel;
6° bomen, historische tuinen;
7° meubilair, lambriseringen, tuin- en straatmeubilair;
8° heraldische wapens en symbolen;
9° glasramen;
10° smeedwerk;
11° archeologisch bodemonderzoek;
12° industrieel-archeologische instrumenten, machines en objecten;
13° en andere cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van een monument, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen.
§ 3. In geval van onderaanneming voor de gespecialiseerde restauratiewerkzaamheden, vermeld in § 2, moet de
uitvoerder per specialiteit minstens drie onderaannemers opgeven en de garantie geven dat met één ervan
gewerkt zal worden.
Deze onderaannemers zijn onderworpen aan dezelfde criteria met betrekking tot referenties en studie- en beroepskwalificaties als de uitvoerders. Van dat aantal kan afgeweken worden naar gelang van de aard van de
restauratiewerkzaamheden of ten behoeve van de coördinatie van de restauratiewerkzaamheden. Deze afwijking wordt voorgesteld door de ontwerper en moet vooraf goedgekeurd worden door het agentschap.
§ 4. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht alle opgegeven onderaannemers verhinderd zijn ingevolge duidelijke overmacht, geeft de aannemer drie nieuwe onderaannemers op. Zij moeten eveneens beantwoorden
aan de in artikel 25 vermelde selectiecriteria. Het opdrachtgevende bestuur beslist over de aanvaarding van de onderaannemers.
Art. 31. § 1. In de overeenkomst, afgesloten tussen de premienemer en de uitvoerder van de restauratiewerkzaamheden, moet uitdrukkelijk worden bepaald dat:
a) de uitvoerder verplicht is een register bij te houden van de restauratiewerkzaamheden die hij door onderaannemers laat uitvoeren;
b) de uitvoerder die in strijd met de bepalingen van dit besluit, inzonderheid artikel 31, § 1, a, meer dan de helft van de restauratiewerkzaamheden waarvoor de restauratiepremie is toegekend door onderaannemers laat uitvoeren, afziet van de betaling van één derde van het bedrag dat deze helft overtreft;
c) de uitvoerder die geen register van de door onderaannemers uitgevoerde restauratiewerkzaamheden bijhoudt, geacht wordt de restauratiewerkzaamheden volledig te hebben laten uitvoeren door onderaannemers en afziet van de betaling van één derde van de kostprijs van de helft (of één zesde) van de restauratiewerkzaamheden.
§ 2. De ingevolge de bepalingen van § 1 eventueel teveel betaalde bedragen (voorschotten en/of saldo) moeten terugbetaald worden aan het Vlaamse Gewest, dat na inhouding van het eigen aandeel ze zal uitkeren aan de rechthebbende overheden in verhouding tot de door elk van hen toegekende bedragen.

Eventuele minimumeisen:

Idem
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4