Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Wegenis- en rioleringswerken op het Leopoldplein te De Haan

Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken op het Leopoldplein op het grondgebied van de gemeente De Haan.

Datum van verzending van deze aankondiging
28-12-2017
Publicatiedatum
28-12-2017
Deadline
19-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Rombaut
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: C