Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatie

21931/1 & 21931V1 & 21931V2A & HAC3005 - Haacht, sanering lozingspunten Hambos

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291112

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

21931/1 & 21931V1 & 21931V2A & HAC3005 - Haacht, sanering lozingspunten Hambos

Referentienummer: AQFINFRA-21931lot1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Haacht, Rotselaar & Leuven - sanering lozingspunten Hambos, Wijgemaalsesteenweg, Wilgen, Vrijheidsstraat, Walenstraat en Kelfsstraat

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535518

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 226-470005

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : De volledige aanbestedingsbundel aangekondigd op 22/11/2017 wordt vervangen door een nieuwe bundel.