stad Kortrijk
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Vervangen greppels Grote Markt

De opdracht bestaat uit enerzijds het recycleren en bewerken van greppelstukken afkomstig van stedelijk depot te Rollegem en anderzijds het vervangen van de gladde greppels ter plaatse op de Grote Markt-Doorniksestraat

Publicatiedatum
20-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Ludo Debaere

Overige nadere inlichtingen

In het bestek “B.O.D. Vervangen greppels Grote Markt – 2016/1187” werd onder punt I.6 Vorm en inhoud van de offerte (pagina 6) opgenomen dat er voor het veiligheids- en gezondheidsplan een aantal documenten bij de offerte moeten worden gevoegd zijnde:
- waarin beschreven wordt op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren rekening houdend met het veiligheids- en gezondheidsplan of de gedeelten van dit plan die een dergelijke beschrijving noodzakelijk maken;
- dat de gedetailleerde prijsberekening bevat van de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen.
In het veiligheids- en gezondheidsplan opgemaakt door de firma Vecobo staat echter vermeld (pagina 7) dat er geen documenten bij de offerte moeten worden gevoegd.
Om verwarring bij de inschrijvers te vermijden willen we u via deze mail meedelen dat er geen documenten i.v.m. het veiligheids- en gezondheidsplan moeten worden toegevoegd bij de offerte. Hierdoor werd het bestek aangepast (zie pagina 6). De aangepaste versie is raadpleegbaar.