Rectificatie

RC1700163 OPJ Waasmunster: renovatie EMU pompenzaal

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vooruitgangstraat 189
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lien Bentein
Telefoon
+32 22389437
E-mail
lien.bentein@dewatergroep.be
Fax
+32 22309798

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.dewatergroep.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292535

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RC1700163 OPJ Waasmunster: renovatie EMU pompenzaal

Referentienummer: VMW-RC1700163/PR000042414-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45252126 - Bouwen van drinkwaterbehandelingsinstallatie

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De vernieuwing van de elektromechanische uitrusting van de opjaagpompen te Waasmunster.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536181

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
09-01-2018
Te lezen:
15-01-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
09-01-2018
Te lezen:
15-01-2018

Overige nadere inlichtingen

De termijn voor ontvangst van inschrijvingen wordt verplaatst van 09/01/2018 om 10u naar maandag 15/01/2018 om 10u.