Directie Vervoerinfrastructuur
Aankondiging van een opdracht

2.2.4.2. Werken in het kader van diverse interventies in de Europese Wijk – Omgeving Eggevoort toren - Opdracht van werken - Open aanbesteding

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Vervoerinfrastructuur
Telefoon
+32 22774665
E-mail
[email protected]bilit.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.beliris.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283019

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283019

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Vervoerinfrastructuur
Telefoon
+32 22774665
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.beliris.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=275036

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DIT-2.2.4.2.-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

2.2.4.2. Werken in het kader van diverse interventies in de Europese Wijk – Omgeving Eggevoort toren - Opdracht van werken - Open aanbesteding

Referentienummer:   DIT-2.2.4.2.-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Zie initiële publicatie betreffende deze opdracht: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=275036
Onderhavig terechtwijzend bericht wijzigt de volgende documenten:
04_Clauses techniques_Technische bepalingen.pdf
05_Samenvattende meetstaat.xlsx
06_Métré récapitulatif.xlsx
07_Beschrijvende meetstaat_Métré descriptif.xlsx
Er is een nieuw document met de naam 'Erratum 1_Terechtwijzend bericht nr. 1_Avis rectificatif n°1.pdf' opgeladen betreffende deze wijzigingen. De inschrijvers dienen hier rekening mee te houden voor het indienen van hun offerte.
Aangezien dit terechtwijzend bericht een impact heeft op het opmaken van de offertes, wordt de opening van de offertes derhalve verplaatst naar 06.09.2017 à 11h00.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De werken bestaan uit de heraanleg van wegenis en publieke ruimtes in het Leopold park en rondom de Eggevoort toren met onder andere:
• Het creëren van de nieuwe ingang aan de kant van de Maelbeekstraat
• Het heraanleg van de speelplein
• Het creëren van een wandelpad in het talud
De aandacht van de aanneming wordt erop gevestigd dat de werken in een geklasseerde site worden uitgevoerd die dagelijks door het publiek wordt bezocht.
Naast het feit dat de opdrachtnemer zijn werf zal moeten beheren rekening houdend met de toegankelijkheid voor voetgangers, wordt hij erop attent gemaakt, dat al het gebruikte werfmaterieel zal moeten aangepast worden aan de kwetsbaarheid van de site en dient goedgekeurd te worden door de leidende ambtenaar.
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   260

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Afdeling 2: Toegangsrecht
Art. 61 §1. Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de
gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver
die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de
aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het
Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming
van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van
17 februari 2002;
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot
voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme.
Met het oog op de toepassing van deze paragraaf vraagt, indien nodig, de
aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers om de noodzakelijke
inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de
persoonlijke situatie van die kandidaten of inschrijvers, kan zij de bevoegde
binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter
zake nodig acht. De aanbestedende overheid kan om dwingende redenen van
algemeen belang afwijken van de in deze paragraaf bedoelde verplichting.
§2. Overeenkomstig artikel 20 van de wet kan in elk stadium van de
gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of
inschrijver die:
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden
heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een
vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die
bestaat in andere nationale reglementeringen;
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van
vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het
voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale
reglementeringen;
3° bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is
geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4° bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5° niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale
zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62;
6° niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische
wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 63;
7° zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse
verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit
hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
§4. Door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure verklaren de
inschrijvers impliciet dat ze niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in art.61
§§1 en 2 bevinden.
Alvorens de gunningsbeslissing te nemen, onderzoekt de BH de juistheid van de
impliciete verklaringen op erewoord of de verklaringen van het UEA in hoofde van
de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver. Daartoe vraagt zij de
betrokken inschrijver via de snelste middelen, en binnen de termijn die zij aanduidt,
de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na
te gaan, en dat vóór elke beslissing over de gunning.
Art. 66. De bepalingen uit artikel 61 t.e.m. 65 zijn individueel toepasselijk op alle
deelnemers die:
1° zich samen kandidaat stellen én de intentie hebben om, ingeval van selectie,
samen een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid op te richten.
2° of samen een offerte indienen als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Art. 70. In toepassing van de Wet van 20.03.1991 houdende regeling van de erkenning
van aannemers van werken, voegt de inschrijver bij zijn offerte:
1° hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van
werken uit categorie C en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte
(klasse 4 geraamd door de aanbestedende overheid);
2° hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit een certificaat
of zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat
van de Europese Unie eventueel aangevuld met elk document dat de
gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als
bedoeld in 1° kan aantonen;
3° hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3 §1 2° van de
wet van 20 maart 1991 met betrekking tot de erkenning van aannemers van werken.
Art. 74. Een kandidaat of inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van
andere entiteiten wanneer aan deze laatste toegangsrecht is ontzegd op grond van
artikel 21 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Eventuele minimumeisen:

Het bewijs van zijn erkenning als aannemer
van werken voor de uitvoering van werken uit categorie
C en klasse die overeenstemt met het bedrag van
de offerte (klasse 4 geraamd door de aanbestedende
overheid)

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   06-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   10

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   06-09-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Directie Vervoerinfrastructuur, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   De zitting waarin de offertes zullen worden geopend is openbaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

1. Het volledig bijzonder bestek kan enkel gratis online op de website https://enot.publicprocurement.be worden
geraadpleegd en gedownload.
2. De elektronische samenvattende meetstaat dient online op de website https://enot.publicprocurement.be te
worden gedownload. Het downloaden is gratis.
3. De offertes kunnen via de elektronische applicatie e-tendering ingediend worden. De aandacht van de inschrijver
wordt gevestigd op de bijzondere voorwaarden die in dit geval dienen te worden nageleefd (voor meer informatie
zie bijzonder bestek - artikel 90).
4. Sociale clausules
Door een offerte in te dienen en overeenkomstig hoofdstuk IV van de administratieve clausules (sociale clausules)
van het bijzonder bestek betreffende onderhavige opdracht, verbindt de inschrijver zich zonder voorbehoud om
op de bouwplaats, zelf of eventueel door bemiddeling van zijn onderraanemers, het personeel tewerk te stellen
dat door de aanbestedende overheid of door de aangewezen instelling zal worden voorgesteld in het kader
van een arbeidscontract overeenkomstig de wettelijke bepalingen en collectieve arbeidsovereenkomsten die van
toepassing zijn op de prestaties die op dezelfde bouwplaats moeten worden geleverd.
5. Belangenvermenging en afspraken
Art. 23. Door deel te nemen aan een gunningsprocedure verklaart de kandidaat of inschrijver niet te hebben
gehandeld in strijd met artikel 9 van de wet.
In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie (‘revolving
doors') zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de inschrijver zich ervan een
beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van Bouwheer, binnen twee jaar
volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk ander vertrek uit Bouwheer, op welke wijze ook, rechtstreeks of
onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van zijn offerte of een andere tussenkomst in
het kader van de gunningsprocedure, evenals voor verrichtingen in het kader van de uitvoering van deze opdracht.
Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de betrokken
persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun verrichtingen in het kader van deze opdracht.
Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden vertekend
kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van artikel 9 van de wet overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (ingeval het gaat om een opdracht
op defensie- en veiligheidsgebied: artikel 10 van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied), in concreto, hetzij
de wering van de offerte, hetzij de verbreking van de opdracht, al naargelang.
Onderhavig terechtwijzend bericht wijzigt de volgende documenten:
04_Clauses techniques_Technische bepalingen.pdf
05_Samenvattende meetstaat.xlsx
06_Métré récapitulatif.xlsx
07_Beschrijvende meetstaat_Métré descriptif.xlsx
Er is een nieuw document met de naam 'Erratum 1_Terechtwijzend bericht nr. 1_Avis rectificatif n°1.pdf' opgeladen betreffende deze wijzigingen. De inschrijvers dienen hier rekening mee te houden voor het indienen van hun offerte.
Aangezien dit terechtwijzend bericht een impact heeft op het opmaken van de offertes, wordt de opening van de offertes derhalve verplaatst naar 06.09.2017 à 11h00.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 37
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-08-2017