Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren en aanbrengen wegmarkeringen in het district Pittem

Werken
Publicatie datum
14-11-2014
Waarde
337.447,92 EUR
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen | 8200 8200 Brugge, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Korte inhoud
Leveren en aanbrengen wegmarkeringen in het district Pittem
Deze aanneming heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en ze in goede staat te houden (onderhouden) op de primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht in het gehele district Pittem (D316) in de provincie West-Vlaanderen.
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
 De verschillende wegmarkeringen in de lopende sectie van het betrokken weggedeelte.
 Het voorafgaandelijk grondig reinigen met mechanische borstelwagen of manueel van de te schilderen oppervlakten met inbegrip van het onmiddellijk verwijderen van alle afval steeds inclusief in alle eenheidsprijzen.
 Het verwijderen zonder beschadigen van de verharding van sommige doorlopende en niet-doorlopende overlangse markeringen, pijlen en arceringen, STOP, bushalten, dwarsmarkeringen, zebrapaden, enz... De markeringen mogen enkel verwijderd worden door waterstralen onder hoge druk.
 Het werk dat het aanbrengen der markeringen voorafgaat.
 Het traceren van nieuwe wegen en/of wijzigingen aan markeringen van bestaande wegen.
 Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
 Maatregelen om nog niet berijdbare markeringen te beschermen o.a. tegen overrijdend verkeer.
 Alle werfsignalisatie ter aanduiding van de bouwplaats en ter beveiliging en geleiding van het wegverkeer.
 Het aanbrengen van doorlopende en niet-doorlopende overlangse wegmarkeringen met verschillende breedte;
 Het aanbrengen van 0,50m dwarsmarkeringen in doorlopende of niet-doorlopende strepen;
 Het markeren van arceringen, met verschillende breedten, pijlen van verschillende afmetingen, tekens in de rijstroken;
 Alle markeringen die samenhangen met de rand van de betrokken weg, zoals rijen haaientanden, eventuele stopstreep (met eventueel de bijhorende tekst “STOP”);
 Het markeren van een uitwijkend fietspad, eventuele voetgangersoversteken;
 Het schilderen van lineaire elementen met witte en/of gele wegmarkeringsproduct.
en met nadruk op en inbegrip van volgende zaken:
 Alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken.
 Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie (als last van de aanneming) waar noodzakelijk.
 Het leveren van de nodige werfsignalisatie voor het uitvoeren van de werken. Voor wat betreft de werken op primaire wegen is dit steeds werfsignalisatie 6de categorie die inbegrepen is in de eenheidsprijs. Enkel wanneer vooraf schriftelijk expliciet gevraagd wordt door de leidend ambtenaar om bijkomende signalisatie, zal deze ook bijbetaald worden.
 Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek vormt een last van de aanneming en wordt derhalve niet afzonderlijk vergoed.
 Alle materialen gebruikt in deze aanneming, worden door de aannemer geleverd, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen.
 Het onderhoud van de uitgevoerde werken gedurende de waarborgperiode. Deze werken zijn inbegrepen in de inschrijvingsprijs voor het aanbrengen van de markering. De aannemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding.
 De veiligheidscoördinatie-uitvoering conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt geen deel uit van dit contract. Hiervoor is een apart contract afgesloten tussen aanbestedende overheid en veiligheidscoördinator. De inschrijver moet bij zijn inschrijving rekening houden met het veiligheids- en gezondheidsplan – ontwerp, opgemaakt door de aanbestedende overheid (zie I., art. 35 KB 14 januari 2013 (Uitvoering)).
Gunningen
Aantal inschrijvingen
6
Waarde
337.447,92 EUR
Bedrijven
De Groote Gaston | 9820 Merelbeke, BE
truck tower-crane sharing