Infrabel - Directie Asset Management - Area North East
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

TR 056378 Stad Antwerpen en gemeente Beveren : Liefkenshoekspoorverbinding -

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
- Het leveren en installeren van 12 luchtontvochtigingsinstallaties en dito kanaal werken voor het ontvochtigen van technische ruimtes en liftkokers in de toegangsschachten van de Liefkenshoekspoorverbinding.
- Het leveren en plaatsen van 2 ladders en borstweringen.


Datum van verzending van deze aankondiging
09-08-2017
Publicatiedatum
09-08-2017
Deadline
06-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45331210 - Installeren van ventilatiesystemen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - Area North East
Postadres
Koningin Astridplein 27
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V.
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- De Belgische erkenning van aannemers van werken in de ondercategorie D18 , klasse 4;
- Certificaat van "Quality Management System", volgens de normen EN ISO 9001;
- Attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betreffende het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór
de uiterste datum voor het indienen van de offerte.
- Attest van de FOD Financiën uitgegeven in het kader van overheidsopdrachten en uitgegeven uiterlijk 15 dagen vóór de uiterste datum voor het indienen van de offerte en waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft
aan zijn fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD Financiën (de algemene administratie van de inning en de invordering).

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D18