Brussels Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp
Rectificatie

Opdracht van werken van afbouw en voltooiing

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Helihavenlaan
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Céline Zureck
Telefoon
+32 22088198
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22034488

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.siamu.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280828

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opdracht van werken van afbouw en voltooiing

Referentienummer: SIAMU-SIB2017-038-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45400000 - Afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Opdracht van werken van afbouw

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524473

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Mededeling van de uitgevoerde werken, verandering van het tijdstip van de opening van de offertes, de invoering van 2 meedstaten in excell