Rectificatie

N111 fase 2

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bram Dewil
Telefoon
+32 32246813
E-mail
bram.dewil@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326038

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N111 fase 2

Referentienummer: AWV A'pen-X10-N111-18_1M3D8E-17-85-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwen bovenbouw van de N111 te Stabroek tussen Grote Molenweg en de A12 (excl. brug).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-536937

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 242-552353

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

Wijzigingsbericht nr. 3 d.d. 10/01/2019 -------------------------------------------- Het uiterste tijdstip voor ontvangst offertes en het moment van opening wordt verplaatst naar 30/01/2019 om 11u15. Ten laatste op 21/01/2019 zal nog een wijzigingsbericht gepubliceerd worden met bijkomende wijzigingen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!