Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatie

RI3A253 - Antwerpen, wegenis- en rioleringswerken Bredastraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342255

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RI3A253 - Antwerpen, wegenis- en rioleringswerken Bredastraat

Referentienummer: AQFINFRA-RI3A253-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

RI3A253 - Antwerpen, wegenis- en rioleringswerken Bredastraat- voorbereidende werken- topografische werkzaamheden- opbraakwerken- grondwerken - aanleg riolering in gres (dia 250, 400 en 500), betonbuizen (dia 700), en kokerelementen (800x1500, 1000x2000)- funderingsverbetering via grindpalen- aanleg van asfaltverharding, cementbetonverharding, betonstraatsteen en grasbetontegels- beplantingswerken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-06-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-515309

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Wijzigingen bestek en meetstaat. Nieuwe versie van de meetstaat wordt toegevoegd.