Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57/33/3/17/055: Area North-West: Buitenwerken vernieuwing seininrichting L66 tussen Heule Kortrijk.

- Werken voor plaatsen van seinkabels, voedingskabels en glasvezelkabels mogelijk te maken zoals graven grachten, plaatsen sleuven, maken trekputten en doorsteken onder het spoor en de openbare weg;
- Het afrollen en plaatsing van kabels, binnenbrengen van kabels in keten en kasten.
- Het verbinden van de kabels aan de gestellen in de sein – en voedingsketen, de seinkasten en aan de seintoestellen in het spoor.
- Maken van funderingen voor verdeelkasten en seinketen.
- Het plaatsen van deze keten en verdeelkasten op de funderingen.
- Het vernieuwen van de overwegketen te Heule en op het baanvak Heule-Kortrijk
- Het opstellen, uitrusten, bedraden en aansluiten van sein – en verdeelkasten.
- Het plaatsen, uitrusten en aansluiten van spoorseinen.
- Het opstellen, uitrusten en aansluiten van krokodillen in het spoor.


Datum van verzending van deze aankondiging
16-01-2018
Publicatiedatum
16-01-2018
Deadline
28-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Opdrachtcodes (CPV)
45234115 - Werkzaamheden voor spoorseinen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area North-West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eddy Van Landeghem
E-mail
eddy.vanlandeghem@infrabel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver voegt de volgende documenten bij zijn offerte conform artikels 67 en 68 van het 3e deel van het bestek:
- Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document;
- Een origineel attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Sociale zekerheid waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbedragen;
- Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde Belgische en/of buitenlandse overheid dat bevestigt dat de inschrijver aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
- Een origineel attest van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!