VIVAQUA
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Levering en plaatsing van de metalen bekleding van een industrieel gebouw

Opdracht voor aanneming van werken betreffende de levering en plaatsing van de metalen bekleding, de plaatsing van de warmdakplaten en van het metalen buitengebint op een industrieel gebouw te 1070 Anderlecht
De opdracht omvat de levering en de plaatsing:
- van de metalen bekleding, met inbegrip van de stukken voor de verbinding met het buitenschrijnwerk
- van de speciale stukken en waterdichte verbindingsstukken ter hoogte van de uitsparingen voor het metalen gebint
- van de metalen warmdakplaten
- van de galerij rondom van verzinkt staal
- van het strekmetaal
- van de buitentrap.


Datum van verzending van deze aankondiging
20-04-2018
Publicatiedatum
20-04-2018
Deadline
22-05-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45262650 - Bekledingswerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja