Rectificatie

project Molenveldweg - Prins-Albertlaan

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GEZELLIGE WONINGEN
Nationaal identificatienummer
0400.791.726_25302
Postadres
BLEEKSTRAAT 9
Plaats
BORNEM
Postcode
2880
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stein Michiels
Telefoon
+32 38895301
E-mail
steinmichiels@hotmail.com
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.gezelligewoningen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=304723

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

project Molenveldweg - Prins-Albertlaan

Referentienummer: GEZELLIGE WONINGEN-2015/0014/01-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

bouwen van 3 woningen en 4 appartementen + garages na afbraak bestaande garages

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-509311

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

inschrijvingsbiljet I-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!