Gemeente Merksplas
Aankondiging van een opdracht

heraanleg diverse gemeentewegen (Heiveld, Bosstraat en Marckstraat)

heraanleg diverse gemeentewegen (Heiveld, Bosstraat en Marckstraat)

Publicatiedatum
12-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Merksplas
Postadres
Markt 1, 2330 Merksplas, BE
Contactpunt(en)
De heer Rob Donckers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Bewijs van erkenning als aannemer

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2