STAD GENT-GROENDIENST
Aankondiging van een opdracht

Aanleg van het park De Vijvers - Adolf Papeleupark en Groenstrook Adolf van Ooteghemstraat in Ledeberg/Gent

Het aanleggen van het park De Vijvers – Adolf Papeleupark en groenstrook Adolf Van Ooteghemstraat in Ledeberg / Gent, volgens de bijgevoegde ontwerpplannen en bijhorende detailplannen.
- Bouwrijp maken van het terrein;
- Opbreken van bestaande verhardingen;
- Grondverzet i.f.v. de wandel- en fietspaden, vijver en profilering van het terrein;
- De aanleg van wandel- en fietspaden uitgevoerd in cementbetonverharding;
- De aanleg van een parking in betonstraatstenen en kasseien;
- De sanering (baggeren) van vijvers;
- De aanleg van vlonders;
- De aanleg van parkmeubilair;
- Uitvoeren van beplantingswerken.

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
STAD GENT-GROENDIENST
Postadres
FERDINAND LOUSBERGKAAI 32, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
De Waegemaeker Jurgen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg volgende documenten controleren:
o het RSZ-attest in de zin van art. 62, §1 KB Plaatsing
o het attest waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën in de zin van art. 63,§1 KB Plaatsing
De kandidaat/inschrijver voegt wel volgende bewijsstukken bij zijn offerte:
• voor inschrijvers die niet in België zijn gevestigd: een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging.
• voor inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening dat ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring (cfr. model bankverklaring als bijlage bij offertebiljet)

Vakbekwaamheid

3 recente referenties van gelijkaardige werken (parkaanleg), uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar:
- De drie referentieprojecten hebben een gezamenlijke investeringswaarde van minstens 800.000,- euro (excl. btw) waarvan 1 met een individuele waarde van minstens 400.000,- Euro (excl. btw).
- De kwaliteit van de uitvoering wordt gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering conform KB 15/07/2011 Plaatsing, artikel 69, 7°. De PV’s van voorlopige of definitieve oplevering voldoen hiervoor niet. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zoniet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht.
- Per referentieproject wordt een fiche bij de offerte gevoegd met:
? korte projectbeschrijving, situering in de tijd en ruimte en bouwkost van de uitgevoerde werken;
? contactgegevens van de persoon (opdrachtgever of studiebureau) die de uitvoering van de werken heeft opgevolgd;
? minimaal 5 kleurenfoto’s die een duidelijk beeld geven van de uitgevoerde werken en de kwaliteit daarvan;
? in geval van onderaanneming of tijdelijke vereniging, een verduidelijking van het eigen aandeel in het referentieproject.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: C