Broederscholen Hiëronymus VZW
Rectificatie

Dakrenovatie schoolgebouw: loods en vervangen regenwaterafvoeren perceel dakwerken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Broederscholen Hiëronymus VZW
Nationaal identificatienummer
0415.245.221_509747
Postadres
Nieuwstraat 91
Plaats
Sint-Niklaas
Postcode
9100
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr Marnix Ongena
Telefoon
+32 37803642
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.broeders.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376329

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Dakrenovatie schoolgebouw: loods en vervangen regenwaterafvoeren perceel dakwerken

Referentienummer: Broederscholen Hiëronymus VZW -40178-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Dakrenovatie schoolgebouw: loods en vervangen regenwaterafvoeren perceel dakwerken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517431

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Hieronder vindt u een aanvulling op het bestek bij artikel 00.05.01.01. Verwijderen asbesthoudende producten: De werken voor de verwijdering van de asbesthoudende producten moeten uitgevoerd worden door een door OVAM erkende aannemer. Aan te tonen door de aannemer.