Brugge
Rectificatie

Renoveren oude wagenschuur tot jeugdlokaal.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brugge
Nationaal identificatienummer
0207.528.035_22859
Postadres
Burg 12
Plaats
Brugge
Postcode
8000
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Filip Bonte
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://brugge.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377026

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renoveren oude wagenschuur tot jeugdlokaal.

Referentienummer: Brugge-Renoveren oude wagenschuur tot jeugdlokaal.-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Renoveren oude wagenschuur tot jeugdlokaal.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518771

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoeging "vraag en antwoord", zie bijlage aan publicatie.